Strona: Klauzula informacyjna / Wybory 2020-2024 - Politechnika Rzeszowska

Klauzula informacyjna

red. Wojciech Pasaman

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z wyborami do kadencyjnych organów Politechniki Rzeszowskiej (Rektor, Senat, Kolegium Elektorów)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania
  z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wyborów do kadencyjnych organów Politechniki Rzeszowskiej, w tym w szczególności do określenia posiadania przez Panią/Pana czynnego oraz biernego prawa wyborczego oraz umożliwienia udziału w tych wyborach.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 poz. 85) oraz Statutem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza uchwalonego przez Senat Politechniki Rzeszowskiej w dniu 27 czerwca 2019 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wyborów, a następnie będą archiwizowane według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.W przypadku wybrania Pani/Pana do pełnienia funkcji rektora lub wybrania Pani/Pana na członka kadencyjnych organów Politechniki Rzeszowskiej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacyjnych w związku z pełnieniem ww. funkcji przez okres trwania kadencji, a następnie będą archiwizowane według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkiem prawnym i wynika z zapisów ustawy i Statutu wymienionych w pkt. 4 oraz jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia wszelkich czynności wyborczych, w tym do określenia przysługujących Pani/Panu praw wyborczych oraz umożliwienia Pani/Panu czynnego udziału w wyborach.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 3. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję